Wsparcie UE

Działania rozpoczęte podczas spotkania inauguracyjnego

Daria Szwed
maj 31 2021

Działania projektu "TOGETHER -TOwards a cultural understandinG of thE Other" zostały oficjalnie zainaugurowane podczas spotkania inauguracyjnego online, które odbyło się 19 listopada 2020 r., z udziałem członków organizacji partnerskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Institute of Entrepreneurship Development LTD (iED) - Cypr. Stanowi ono doskonałą okazję dla wszystkich partnerów do zebrania się i omówienia różnych części w odniesieniu do części badawczej, zapewnienia jakości, waloryzacji i ram technologicznych podczas cyklu życia projektu.

Vayia Kyratzouli, moderator z iED, zainaugurowała konferencję powitaniem i uwagami wstępnymi.

Kierownik projektu 'RAZEM' Xanthippi Kontogianni z CulturePolis zaprezentowała Wzór Raportu, Arkusze Czasu, Zestaw Narzędzi do Zarządzania Projektem oraz Memorandum of Understanding / Porozumienie Partnerskie. Po prezentacji odbyła się dyskusja grupowa.

Irine Surmanidze - badaczka z Georgian Arts and CultureCenter, Gruzja, zaprezentowała pierwszy Produkt Intelektualny - Raport z analizy porównawczej. Z kolei Xanthippi Kontogianni z CulturePolis zaprezentowała drugie Wyjście Intelektualne przeznaczone dla Ambassadors Curriculum.

Następnie prezes LDN Amin Nehme i koordynator ds. komunikacji Antoinette Moubarak przedstawili zarys Planu Upowszechniania i Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkanie zakończyło się omówieniem części projektu dotyczącej Wewnętrznej Oceny Ryzyka.

Projekt 'RAZEM' jest dwuletnim projektem finansowanym w ramach programu Erasmus+. Wynika on z potrzeby tworzenia więzi, budowania odpowiedniej świadomości i promowania wspólnych wartości w odniesieniu do dialogu międzykulturowego między UE a krajami sąsiadującymi.

Jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji wszystkich sektorów społeczeństwa poprzez budowanie mostów między ludźmi, wzmacnianie wzajemnego zrozumienia oraz pobudzanie rozwoju gospodarczego i społecznego, aby umożliwić Europie i jej sąsiadom stawienie czoła wspólnym wyzwaniom oraz osiągnięcie spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Udostępnij