Wskazówki i porady

W kierunku nowej strategii wzrostu w Europie - lepszy pomiar gospodarczy i społeczny

Dariusz Szymański
paź 13 2022

Stan rzeczy w Europie

Europa stanęła ostatnio w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego, który doprowadził do spowolnienia rozwoju regionu. Bezrobocie, powolny wzrost gospodarczy oraz rosnące zadłużenie zewnętrzne stały się głównymi problemami Europy. Przywódcy państw europejskich musieli podjąć działania w celu rozwiązania problemów, z którymi się borykali. Skuteczna polityka monetarna prowadzona przez Europejski Bank Centralny, niskie ceny ropy naftowej oraz bardziej konkurencyjny kurs euro pomogły przezwyciężyć skutki kryzysu.

Firma McKiney przeprowadziła badania, z których wynika, że 91% europejskich respondentów jest gotowych pracować dłużej, aby uzyskać lepsze wynagrodzenie i lepsze usługi publiczne, takie jak medycyna i edukacja.

Na razie wielkość produkcji na osobę w Europie jest mniejsza, jeśli porównać ją z rokiem 2008. W większości krajów europejskich dług państwowy przekracza poziom ustalony przez Pakt Stabilności i Wzrostu WE (60% PKB). Wzrasta poziom bezrobocia i następuje deflacja płac nominalnych w ośmiu krajach UE.

Zmiany

Wielkie korporacje niechętnie wydają pieniądze, a rządy starają się zmniejszyć deficyt poprzez ograniczenie wydatków i podniesienie podatków. Gospodarstwa domowe kupują mniej, popyt maleje, a niepewność rośnie. W takiej sytuacji najbardziej cierpią inwestycje i rynek pracy.

Opracowana strategia "Europa 2020" dostarcza sposobów na przezwyciężenie kryzysu i zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju. Aby to osiągnąć, cała Europa będzie musiała wzmocnić swoje zarządzanie gospodarcze. Europa nadal stanowi 25% światowego PKB i jest siedzibą światowych liderów kluczowych wskaźników społecznych i gospodarczych. Jako przykład można podać konkurencyjność handlową niemieckiej Badenii-Wirtembergii, siłę usług finansowych w Londynie, efektywność energetyczną Holandii czy światowej klasy infrastrukturę transportową Francji.

Główny nacisk zostanie położony na wdrażanie innowacji we wszystkich sferach produkcji i życia społecznego, wspieranie startupów i innych młodych firm, poprawę jakości edukacji w regionie, inwestycje państwowe w tworzenie nowych miejsc pracy, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, inteligentne wykorzystanie zasobów i zróżnicowanie regionów, globalizację przemysłu. Kolejnym ważnym krokiem jest realizacja polityki przeciwko ubóstwu.

Jeśli kraje europejskie zrobią wszystko dobrze, do 2020 roku Europa stanie się bardzo udanym i kwitnącym regionem o zrównoważonej gospodarce i wysokim poziomie życia.

Udostępnij