Wskazówki i porady

Środki z UP na podjęcie działalności gospodarczej

Monika Kościuk
lis 3 2017

Dotacja z urzędu pracy

Każda osoba bezrobotna, która chce założyć przedsiębiorstwo, może starać się o dotację na ten cel ze środków urzędów pracy. Taka dotacja jest bezzwrotna i można ją uzyskać stosunkowo szybko, w przeciągu około 6 tygodni, a także z góry, czyli nie w formie rozliczenia poniesionych już kosztów, ale na dopiero planowane wydatki związane z założeniem działalności gospodarczej.

Możliwość otrzymania dotacji będą miały jednak osoby, które będą spełniały kilka warunków.

Warunki kwalifikacji do programów

Osoba starająca się o pieniądze musi posiadać status osoby bezrobotnej, czyli być zarejestrowaną w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy. Wniosek można złożyć po zakończeniu 3 miesięcy pozostawania na bezrobociu po rejestracji. Czasami ten okres jest skracany.

Osoba ubiegająca się o pieniądze nie może być w momencie składania wniosku studentem studiów dziennych. Nie może to być osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziła inna działalność gospodarczą. Ten z kolei okres bywa wydłużany. Nie można też otrzymać pieniędzy, jeśli w tym okresie odmówiło się podjęcia wskazanej pracy lub stażu. Dyskwalifikującą okolicznością jest także posiadanie na koncie przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu dokonanego nie wcześniej niż 2 lata przed złożeniem wniosku.

Dyskwalifikowane są też osoby, które w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku korzystały z innych dotacji bądź pożyczek preferencyjnych na działalność gospodarczą lub rolniczą.

Wniosek o dofinansowanie

Procedura

Procedura uzyskania środków trwa od miesiąca do kilku miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku bezrobotny podpisuje umowę oraz zapewnia ewentualnych poręczycieli. Kiedy umowa zostaje podpisana, mija kilka dni i pieniądze są przekazywane bezrobotnemu na wskazane przez niego wcześniej konto.

Kwota dotacji

Typowe dotacje z urzędów pracy to obecnie 4-6-krotność typowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, co w połowie 2016 roku wykosiło około 16.000-24.000 złotych. Wysokości dotacji zazwyczaj jest zależna od możliwości danego urzędu.

Wkład własny

W większości przypadków nie jest wymagany żaden wkład własny ze strony bezrobotnego. Czasami jest to jednak podany procentowo wymóg urzędu, jak również zazwyczaj ta kwestia jest elementem działającym na korzyść bezrobotnego. Nawet jeśli jest to tylko symboliczna suma.

Biznesplan

Większość urzędów wymaga biznesplanu. Może on być załącznikiem do wniosku lub jego częścią.

Udostępnij