Wskazówki i porady

Mapowanie możliwości i ograniczeń dla uwzględnienia Ekonomii Solidarności Społecznej (GSS) w programach nauczania początkowego kształcenia i szkolenia

Dariusz Szymański
kwi 7 2022

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z innymi 7 organizacjami europejskimi przeprowadził badanie, w ramach którego zebrano informacje i dane dotyczące GSS w programach nauczania IVET, aby "zmapować" istniejącą sytuację w Europie.

Raport stanowi dorobek intelektualny wynikający z projektu "Gospodarka społeczna i solidarna w Europie: potwierdzenie nowego paradygmatu poprzez innowacje w programach nauczania IVET" (wrzesień 2016 - sierpień 2018), współfinansowanego przez program Erasmus+. Kraje bezpośrednio zaangażowane w projekt to: Bułgaria, Republika Czeska, Grecja, Niemcy, Włochy, Portugalia i Rumunia. W ramach wspólnego szablonu bada się różne aspekty, zarówno pod względem kontekstu (historycznego, normatywnego, społecznego, politycznego), jak i treści, które prowadzą do stwierdzenia, za pomocą metodologii porównawczej, potrzeby opracowania wspólnego zestawu modułów szkoleniowych IVET na temat GSS.

Gospodarka solidarności społecznej

Gospodarka Solidarności Społecznej jest coraz częściej postrzegana jako obiecujący model społeczno-gospodarczy w UE i w różnych częściach świata. Badanie to potwierdza, że GSS jest ruchem skupiającym integracyjne wartości i praktyki, transformacyjne podejście do wszystkich działań społeczno-gospodarczych, promującym demokrację w miejscu pracy i w społeczności, sprawiedliwość społeczną i ekologiczną świadomość ograniczeń naszej planety. GSS jest alternatywą dla obecnego paradygmatu ekonomicznego, który nie daje już odpowiedzi na głębokie aspiracje ludzi i planety.

Edukacja i szkolenia w zakresie Ekonomii Solidarności Społecznej są podstawowymi czynnikami tej zmiany paradygmatu. W ogólnej diagnozie wyraźnie podkreślono, że GSS jest prawie nieobecna w programach nauczania, a w większości, jeśli nie we wszystkich krajach w ramach systemów IVET, nie ma o niej wyraźnej wzmianki, co wynika z faktu, że GSS jest zjawiskiem nowym i tylko częściowo uznanym.

Jednym z głównych wniosków jest to, że GSS musi promować podejście pedagogiczne i propagatorskie wobec IVET i innych poziomów kształcenia, począwszy od niższego szczebla aż po krajowe ramy kwalifikacji i strategie europejskie, zaczynając od innowacji programowych, zapewniając młodym ludziom lepsze zrozumienie i wykrywanie potencjalnych predyspozycji do procesów i kariery związanych z GSS.

Wreszcie, programy szkoleniowe dla trenerów w zakresie Ekonomii Solidarności Społecznej powinny być opracowane zgodnie z różnicami terytorialnymi i różnymi akredytowanymi instytucjami. Trenerzy powinni mieć prawo/obowiązek dostępu do ciągłych aktualizacji szkoleń (narzędzia i innowacyjne metodologie pedagogiczne dotyczące aktywnego i partycypacyjnego uczenia się, teorie i praktyki GSS, które można włączyć do jednostek dydaktycznych ich programów itp.)

Wyniki ankiety można pobrać i przestudiować tutaj:

  1. SSEE IVET_Mapping abstract_final.pdf
  2. SSEE IVET_Mapping report_final.pdf

Udostępnij