Wsparcie UE

Integracja społeczno-gospodarcza i możliwości

Dariusz Szymański
mar 30 2021

Integracja społeczno-gospodarcza uchodźców zajmuje ważne miejsce w programie UE. Niedawny napływ uchodźców do Europy jest największym przepływem ludności po II wojnie światowej. To, w połączeniu z nasilającą się retoryką antyuchodźczą i antyimigracyjną, stwarza delikatną sytuację w niektórych państwach UE.

W rezultacie krajowe inwestycje w integrację obywateli państw trzecich (TCN) potencjalnie ulegną zmniejszeniu. Dlatego też finansowanie UE jest kluczowym zasobem dla kontynuacji działań integracyjnych obywateli państw trzecich w UE.

Finansowanie UE

Mamy doskonałe wiadomości na temat społeczno-gospodarczej integracji obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej. W następnych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 uzgodniono, że na Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) przeznaczone zostanie 88 mld euro. Dodatkowo Fundusz Migracji i Azylu otrzyma 10,4 mld euro.

Europejski Fundusz Społeczny Plus

Po raz pierwszy w ramach EFS+ za priorytet uznano społeczno-gospodarczą integrację obywateli państw trzecich i społeczności zmarginalizowanych. W szczególności Komisja zamierza promować podejście do integracji uchodźców i migrantów w ramach głównego nurtu polityki. Pozwoliłoby to na ich szerszą integrację społeczną, aby mogli korzystać ze środków polityki społecznej, z których zazwyczaj byli wykluczeni. Ministerstwa Spraw Społecznych państw UE będą odpowiedzialne za opracowanie swoich planów, które z kolei będą finansowane z EFS+.

Fundusz Azylu i Migracji

Z drugiej strony, AMF będzie pełnił bardziej wspierającą rolę w całym przedsięwzięciu. Przy znacznie zwiększonym budżecie od 2014 r., będzie miał trzy główne cele. Po pierwsze, stworzenie jednolitego wspólnego europejskiego systemu azylowego i jego dalszy rozwój. Po drugie, wspieranie legalnej migracji w strefie Schengen, wraz z wysiłkami na rzecz integracji społeczno-gospodarczej. Po trzecie, uregulowanie kwestii nielegalnej migracji i pomoc w zwiększeniu skuteczności powrotów obywateli państw trzecich do ich krajów ojczystych.

Inne programy finansowania UE

Oprócz wyżej wymienionych głównych instrumentów integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, istnieją również inne wspierające programy finansowania UE.

Jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który odpowiada za finansowanie inwestycji w obiekty mieszkalne i inną infrastrukturę społeczną.

Program Erasmus+ będzie kontynuował swoje wysiłki na rzecz włączenia młodych obywateli państw trzecich lub innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez szkolenia, takie jak kształcenie i szkolenie zawodowe oraz nieformalne lub pozaformalne uczenie się i inne.

Wreszcie, Fundusz Praw i Wartości będzie finansował lokalne lub krajowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które dążą do tworzenia demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

Projekt IntegrAction

Istniejące możliwości finansowania stwarzają dobry grunt dla rozwoju projektów integracji społeczno-ekonomicznej uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Projekt IntegrAction jest opracowany przez ANOLF Marche we współpracy z KMOP (GR), IED (GR), Learnmera (FI), i Job4Refugees (DE), w celu promowania integracji społecznej i gospodarczej uchodźców i osób ubiegających się o azyl (cel projektu) w lokalnym kontekście przyjmowania.

Udostępnij